Zhongni Zhu

Zhongni Zhu

Zhongni Zhu earned millions of fans following his comedic content on TikTok, where more than 15.9 million fans follow him. His Instagram account ‘Zhong’ also…